English Italian German

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) je Ing. Renáta Talianová R.M.T., IČO: 35384425 so sídlom: Tužina 389, 972 14 Tužina, zapísaná v živnostenskom registri vedenom OÚ Prievidza, odbor živnostenský (ďalej len „správca“).

 1. Kontaktné údaje správcu sú:

  e-mail: info@ipesko.com

 telefon: +421 918 660 205

 web: www.ipesko.com

 

 

2. Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú je   možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, polohové údaje, sieťový identifikátor, alebo jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby. 

3. Správca nemenoval splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal v súvislosti s plnením vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštovná adresa
 • telefón

 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako aj údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Splnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.
 • plnenie právnych povinností voči štátu
 • zasílání obchodních sdělení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. 

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k vykonaniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, maximálne 10 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  V.

  Príjemcami osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Prijímatelia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/uskutočnení platieb na základe zmluvy,
  • poskytujúce služby prevádzkovania elektronického obchodu (Shoptet) a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu,
  • poskytujúce marketingové služby.

   2. Správca nemá v úmysle prenášať osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií.

    

   VI.

   Vaše práva

   1. Podľa podmienok stanovených v GDPR máte nasledovné práva:

    • Právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
    • Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR,
    • Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
    • Právo podať námietku voči spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
    • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
    • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedené v článku III týchto podmienok.

    2. Okrem toho máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že si myslíte, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, alebo sa môžete obrátiť na súd.

   VII.

   Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

   1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
   2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie úložísk dát a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
   3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré sú ním poverené.

    

   VIII.

   Závěrečné ustanovení

   1. Odoslaním objednávky cez internetový objednávkový formulár potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich plne akceptujete.
   2. S týmito podmienkami súhlasíte označením súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Označením súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich plne akceptujete.
   3. Správca má právo tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
   4. Tieto podmienky ochrany osobných údajov informujú subjekt údajov o spracovaní osobných údajov, ktoré Vám zákazník poskytol alebo ktoré spracovávate na základe plnenia zmluvy (napríklad zoznam objednaného tovaru). Tieto podmienky sa vzťahujú na tri situácie: zákazník si u Vás objednal tovar alebo služby a Vy spracovávate osobné údaje na splnenie objednávky, zákazník si u Vás objednal tovar alebo služby a Vy spracovávate osobné údaje na splnenie objednávky. Týmto zákazníkom zároveň posiela obchodné správy (napríklad newslettery), spracovávate osobné údaje aj iných osôb, než zákazníkov, na účely marketingu, pokiaľ Vám tieto osoby poskytli osobné údaje a udal/a Vám súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu.

     

   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.10.2020.