English Italian German

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo formou e-mailovej správy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu miesta podnikania predávajúceho:

Ing. Renáta Talianová

Tužina 389

972 14, Tužina

Slovakia

Na stránkach iPesko.com môžete elektronicky vyplniť Formulár na odstúpenie od Zmluvy alebo si ho vytlačte, prípadne opíšte a doručte súčasne s tovarom alebo ho zašlite e-mailom na office@ipesko.com. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od Zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY:

Pokiaľ odstúpite od Zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme obdržali Vaše oznámenie o odstúpení od Zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobe dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak.

V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime po obdržaní vráteného tovaru.

PREVZATIE TOVARU:

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od Zmluvy, zašlite späť na adresu, z ktorej ste ho obdržali. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁTENÍM TOVARU:

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZNÍŽENIE HODNOTY VRÁTENÉHO TOVARU:

 

 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti za účelom oboznámenia sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru aj v prípade, že s týmto tovarom nakladá s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti za účelom oboznámenia sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti, mimo byt (ďalej len „Náhrada“). Predávajúci uplatní nárok na Náhradu u Kupujúceho tak, že mu zašle od Kupujúceho prijaté finančné prostriedky za kúpu tovaru zníženú o Náhradu.
 
Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ naplní jednu z nižšie uvedených podmienok:
 
  • tovar je viditeľne poškodený
  • tovar je vypraný
  • tovar je špinavý, mokrý alebo zapácha
  • časť tovaru alebo príslušenstva je poškodená alebo chýba,
  • tovar nie je schopný ďalšieho predaja